Logo
   
  projectTranslate  


מספר אבחנות על התרגום
16-9-2009

שלונסקי אמר שתרגום הוא כמו אישה, או שהיא יפה או שהיא נאמנה. אבל האמת היא שתרגום מחויב לדעתי לשפת היעד יותר מאשר לשפת המקור. הוא יותר קשה מתשבץ היגיון, על אף שהוא מצריך הרבה היגיון  והוא אולי צורת הקריאה המסורה והמרוכזת ביותר שישנה. הספר "החברה המיסטית" שערכתי הוא דוגמה למצב בו הייתי צריך לתרגם מחדש נקודות מסוימות שלא הובנו כהלכה על ידי המתרגמת המקורית ועדיין במלאכת הטלאי על טלאי אינני חושב שהושגה המטרה בתרגומו, והוא עדיין חצצי מעט לעומת הגרסה האנגלית השוטפת יותר לקריאה.

עטיפת הספר נעשתה על ידי המעצב המוכשר והנדיב תמיר להב רדלמסרkipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
פרויקט תרגום