Logo
   
  tip  


והאיפכא מסתברא
18-9-2009

בניגוד לכפירה המוחלטת בדמות המבקר מן השבוע שעבר, ברצוני לומר כי יש חשיבות לביקורת. אין סכין מתחדדת אלא בירך חברתה, ולעיתים מילה של מבקר יכולה לבנות יצירה שלמה. חייב להיות אמון באמת המידה של המבקר, אחרת אין שיח. יש לשנותת את שאי אפשר לקבל ולקבל את שאי אפשר לשנות.

kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי