Logo
   
  tip  


מה היה קורה אילו?
25-9-2009

אני בונה כעת עוד כיתת כתיבה לגן יבנה, וכתמיד לשיעור הפתיחה אני מחפש משהו בראשיתי.

מדיון ביני לבין עצמי על מהי מציאות ומהי בדיון, הגעתי למסקנה שמה שמבדיל את האדם היוצר מן האדם הרגיל היא השאלה "מה היה קורה אילו?" דומני שכילדים אנחנו מקדישים לשאלה זו הרבה מחשבה, וככל שאנחנו מתבגרים אנו נוטים לשכוח את השאלה הזו, ולקבל דברים כמובנים מאילהם, או הכי הרבה דמיון אנו מקדישים לשאלת ההתמקחות.

מכל מקום, בכיתה אפתח על כך דיון שלם. לכם אני נותן את האפשרות להגות בכך בעצמכם.kipul
 
 
לינקים | טיפ | צוות | שירות | פרויקט תרגום | מה חדש | שאלות | המלצות | בית
 
 
 
 
 
הטיפ השבועי